top of page
IMG_5279.JPG

ብልህ እቅዶችና እድገት

የህብረተሰባችን የተሻለ ነገ የምጀምረው እዚሁ የምኖሩ ሰዎች ከመስማት ይጀምራል ብዬ አምናለሁ። እኔ ከሁሉም የአርልንግተን ነዋሪ ጋር የኛ ጥልቅ እሴቶችና ተቀድሚ ጓዳዮች ላይ የጋራ ራእይ ለመፍጠር ለመስራት በጣም ቁርጠኛ ነኝ። ለእድገትና ልማት የምጠቅሙ ለህብረተሰብ ቅድሚያ የሚሰጡ ብልህ መንገዶችን በመጠቀም አርልንግተን ለመኖር፣ ለመስራት እና ወደ ፊት የሚመጣው ትውልድ ድንቅ ቦታ እንድትሆን ማረጋገጥ እንችላለን።

ተግባራዊ መፍትሄዎች

bottom of page